Home >>IQAC/NIRF


Prof. M. Jagannadha Rao
Chairperson
Adikavi Nannaya University
Rajamahendravaram

Dr. K.V. Swamy
Director
Adikavi Nannaya University
Rajamahendravaram